Sinh viên tải mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ tại đây

nộp lại khoa chậm nhất 1,5 tuần khi kết thúc kỳ thi