Để có thể được xét tốt nghiệp các bạn sinh viên phải hoàn thành các điều kiện dưới đây

sinhvien

sinhvien1