Sinh viên chú ý khi đi thi học kỳ 1 năm 2017-2018:

Theo thông báo của trường sinh viên khi đi thi tất cả các học phần đều phải mang thẻ sinh viên và giấy CMND, ngoài ra khi làm bài phải chú ý cẩn thận trong ô số tờ là: không được bôi xóa hay chỉnh sửa (nếu vi phạm có thể bị trừ 25% tổng số điểm của bài)