TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Phạm Đào Thịnh Trưởng khoa
2 Phan Thị Xuân Yến Phó Trưởng khoa
3 Lê Đình Lục GV
4 Trần Thị Nam Trân GV
5 Nguyễn Thị Hương Giang GV
6 Nguyễn Khắc Duy GV
7 Lê Anh Duy GV
8 Phạm Văn Phương GV
9 Nguyễn Thị Lệ Giang GV
10 Huỳnh Thanh Hiếu CV
11 Huỳnh Thị Kim Quyên  GV
12 Lê Thị Tuyết GV
13 Nguyễn Thị Hiền Oanh CTCĐ
14 Vũ Công Thương GV
15 Nguyễn Đình Bình GV
16 Trần Thị Thu Thủy CV