Trợ lý đào tạo: thầy Nguyễn Đình Bình

Trợ lý nghiên cứu khoa học: thầy Phạm Văn Phương

Trợ lý văn thể mĩ:  thầy Huỳnh Thanh Hiếu