BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(NHIỆM KÌ 2016 - 2021)

  

 

                           thinhyen

                                       TRƯỞNG KHOA                                                                  PHÓ TRƯỞNG KHOA

                         TS. PHẠM ĐÀO THỊNH                                                         TS. PHAN THỊ XUÂN YẾN