KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển

Ngày 06/4/1976, Bộ Giáo dục và Thanh niên thuộc Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn (trên cơ sở của Trường Sư phạm cấp II Miền Nam Việt Nam; đến ngày 3/9/1976, Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh). Năm học 1981 – 1982, để đáp ứng như cầu quản lí và tổ chức giảng dạy các môn lí luận chính trị cho sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Bộ môn Mác – Lênin (sau đó được đổi tên thành Bộ môn Khoa học Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh).

Ngày 25/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-TTg, thành lập Trường Đại học Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, ngày 04/3/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 308/ĐHSG-TC, thành lập Khoa Giáo dục Chính trị trên cơ sở của Bộ môn Khoa học Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh với nhiệm vụ quản lí, tổ chức đào tạo trình độ Cử nhân ngành Giáo dục Chính trị, Cử nhân cao đẳng ngành Giáo dục Công dân và các môn lí luận chính trị, Mĩ học, Logic học, Phương pháp nghiên cứu khoa học và Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên toàn trường.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Khoa Giáo dục Chính trị là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Sài Gòn, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- Quản lí hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp quản lí của Hiệu trưởng.

- Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo theo thẩm quyền được Hiệu trưởng giao.

- Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

- Tổ chức quản lý và thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Chính trị và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Công dân. Tổ chức quản lí và giảng dạy các môn lí luận chính trị (Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Logic học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Mĩ học, Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên toàn trường;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị này vào quá trình đào tạo của khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

-  Ngoài ra, Khoa còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

3. Đội ngũ giảng viên và ngành nghề đào tạo

- Khoa Giáo dục Chính trị có đổi ngũ giảng viên cơ hữu gồm 15 người, trong đó có 01 Phó giáo sư, 08 tiến sĩ (60%), 05 thạc sĩ (33,3%).

- Các chuyên ngành đào tạo do Khoa phụ trách: Cử nhân Giáo dục chính trị và Cử nhân cao đẳng Giáo dục công dân.

- Hiện nay, Khoa đang xây dựng đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép mở mã ngành Cử nhân Chính trị học và Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị.